Integrating positive psychology into schools: Implications for practice

הגישה המסורתית לעבודה עם ילדים ומשפחות בין כתלי ביס מתרכזת בבעיות והקשיים. גישת הפסיכולוגיה החיובית מציעה לשנות את הפוקוס ולעבור לטיפוח תכונות חיוביות בקרב הילדים. לטענת כותבי המאמר, יישום הפסיכולוגיה החיובית כדרך עבודה שוטפת יכול להוות את הבסיס של פרקטיקת מנע בתוך מסגרת בית הספר. המאמר סורק דרכי פעולה רבות שניתן ליישמן במסגרת הבית ספרית, בשיתוף המערכת, התלמידים וההורים.